Exames de Faixa

Pratique,pratique e não falte aos treinos.

Principal

2º Kyu  -  Roxa

Mínimo  de 60 aulas-dia como 3º Kyu;

Tachi Waza 
Katate Ryote Mochi  -  Kokyu nage(2 formas),Koshi nage;
Ryote Tori  -  Ikio,Nikio,Sankio,Yonkio,Kote gaeshi (2 formas);
Hanmi Handachi Waza
Katate Tori  -  Ikio,Kaiten nage(uchi,soto),Shiho nage,Irimi nage;
Shomen Uchi  -  Kotegaeshi;
Yokomen Uchi  -  Irimi nage;
Suwari Waza
Katate Ryote Mochi  -  Ikio
Shomen Uchi  -  Ikio,Nikio,Sankio,Yonkio,Kote gaeshi,Irimi nage;
Yokomen Uchi  - Ikio,Nikio,Sankio,Yonkio,Kote gaeshi,Irimi nage;
Ushiro Waza
Ryote Tori  -  Ikio,Nikio,Sankio,Yonkio,Kote gaeshi,Kokyu nage(2 formas),Irimi nage;
Katate kubejime  -  Ikio,Kokiu nage
Kakae  -  Kokiu nage.


                                                                                  
Mais informações ...