Exames de Faixa

Pratique,pratique e não falte aos treinos.

Principal

5º Kyu  -  Amarela

Mínimo  de 30 aulas-dia como 6º Kyu;

Tobikoshi Ukemi;
Shikko(mae, ushiro e kaiten);
Shiho undo,Happo undo;

Tachi Waza 
Muna Dori   -  Nikyo,Sankio;
Katate Tori  -  Ikio,Sankio,Shiho nage,Kaiten nage,Irimi nage;
Shomen Uchi  -  Ikio,Nikio,Kotegaeshi,Irimi nage;
Ryote Tori  -  Ikio,Nikio,Tenvhi nage,Irimi nage;
Yokomen Uchi  -  Kokiu nage(p/ frente);

Suwari-waza
Zagi-Kokyu.                                                                                  
Mais informações ...