Exames de Faixa

Pratique,pratique e não falte aos treinos.

Principal

3º Kyu  -  Verde

Mínimo  de 50 aulas-dia como 4º Kyu;

Tachi Waza 
Yokomen Uchi  -  Ikio,Nikio,Shiho nage,Irimi nage,Kaiten nage(soto);
Katate Ryote Mochi  -  Ikio,Nikio,Irimi nage;
Shomen Uchi  -  Sankio,Yonkio;
Tsuki  -  Ikio,Nikio,Kote gaeshi;
Hanmi Handachi Waza
Shomen Uchi  -  Ikio;
Yokomen Uchi  -  Kokiu nage(p/ frente);
Suwari Waza
Muna Dori  -  Ikio,Nikio,Sankio,Yonkio,Irimi nage;
Shomen Uchi  -  Ikio,Nikio,Kotegaeshi,Irimi nage;
Ushiro Waza
Ryote Tori  -  Ikio,Irimi nage,Kokyu nage.                                                                                  
Mais informações ...